Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach.
 1. Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01
 2. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Centrum kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 1. Widok standardowy strony
 2. Kontrast nocny
 3. Kontrast czarno-biały
 4. Kontrast czarno-żółty
 5. Kontrast żółto-czarny
 6. Szerokość standardowa strony
 7. Szerokość maksymalna strony
 8. Wersja tekstowa strony
 9. Powiększ tekst
 10. Zmniejsz tekst
 11. Zmień ostępy między znakami
 12. Standardowe skróty klawiaturowe

Data sporządzenia deklaracj

Deklarację sporządzono dnia: 2023-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełżycach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Karolina Żuchniarz, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 517-23-50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.
 

 Aplikacje mobilne

brak